مجله

 
Journal of Applied and Computational Mechanics
 
 

پژوهشگرانی که مایل به چاپ مقاله انگلیسی خود در مجله بین المللی گروه مهندسی مکانیک هستند، می توانند به وب سایت مجله مراجعه نمایند.