مراکز تحقیقاتی

 

مرکز تحقیقات نورد فولاد

 

مرکز پژوهشی شبکه های گازرسانی

https://gnrc.scu.ac.ir

 

مرکز تحقیقات حفاری

https://drilling.scu.ac.ir

 

قطب علمی پژوهش در فناوری حفاری

https://scu.ac.ir/web/dce

 

پژوهشکده آب و انرژی

https://jweri.scu.ac.ir

 

مرکز تحقیقات معماری و برنامه ریزی محیطی

https://aep.scu.ac.ir