تماس با ریاست دانشکده

 

آدرس : اهواز - بلوار گلستان - دانشگاه شهید چمران اهواز ، دانشکده مهندسی

شماره تماس دانشگاه : 9-06133226600

داخلی دفتر ریاست : 5600

داخلی دبیرخانه : 5604

شماره فکس دانشکده مهندسی : 06133226591

کد پستی دانشکده مهندسی : 6135785311

آدرس اینستاگرام دانشکده مهندسی : faculty.eng.scu@