آیین نامه کارآموزی

 

مقدمه

هدف ازکارآموزی، آشنایی نزدیک دانشجویان با کارهای علمی و مسائل اجرایی می باشد بطوریکه به آنها فرصت داده شود آموخته های خود را با عمل تطبیق و کمبودها و نواقص احتمالی را درک و در رفع آنها بکوشند.

تعاریف کلی

۱- کارآموزی: دوره ای است که طی آن دانشجویان رشته هایی که شرایط ورود به این دوره را دارند واحد های درسی مشخصی را در مراکزصنعتی، خدماتی وسایر مراکز می گذرانند تا به منظور استفاده از آموخته های علمی و فنی، بالابردن توان علمی و اجرایی خود در رشته مربوطه و امکان تأثیر متقابل تئوری و عمل و یا علم و تکنیک با نحوه رفع نیازهای اساسی و ضروری جامعه آشنا گردند

۲- دانشجوی کارآموز: دانشجوی کار آموز که در این آیین نامه به اختصار کار آموز گفته می شود، دانشجویی است که دوره های کار آموزی خود را در یک واحد صنعتی یا خدماتی می گذراند.

۳- استاد کارآموزی: هردانشجو، کارآموزی خود را زیر نظر یک استاد (اعضاء هیأت علمی تمام وقت در اولویت هستند) به معرفی گروه آموزشی ذیربط تحت عنوان استاد کار آموزی می­گذارند که مسئول راهنمایی کار آموز وارائه نمره به واحد دانشگاهی می باشد.

۴- محل کار آموزی: منظور از محل کار آموزی هر نوع مرکز اقتصادی، تولیدی، خدماتی ستادی، تحقیقاتی، طراحی ومشاوره ای، آموزشی، فنی، اکتشافی، استخراجی و غیره می باشد که به عنوان مکان کار آموزی دانشجو تعیین می گردد.

5- معاونت پژوهشی و ارتباط با جامعه دانشکده: واحدی است که در دانشکده، امور محوله از قبیل هماهنگی جهت بازدیدهای علمی–پژوهشی، معرفی جهت انجام کارآموزی، معرفی دانشجویان به مراکز صنعتی جهت انجام کارهای تحقیقاتی و... را بر عهده دارد

 نحوه تعیین محل کارآموزی

۱- به پیشنهاد دانشجو و با موافقت مدیر گروه و استاد کار آموزی، محل لازم برای طی هر دوره کارآموزی دانشجو مشخص و به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و سپس معاونت پژوهشی و ارتباط با جامعه دانشکده اعلام می گردد.

۲- معاونت پژوهشی و ارتباط با جامعه دانشکده و گروه­های آموزشی با بررسی های لازم و هماهنگی با صنایع محل های کار آموزی مناسب را در سطح استان و موسسات دولتی و غیر دولتی شناسایی و مشخص نموده و از طریق اخذ سهمیه از آنان، کار آموزان را به این گونه واحدها معرفی می نمایند.

3- استفاده از سامانه های اینترنتی تسهیل جایابی کارآموزی برای دانشجویان

تذکرات مهم

- نامه رسمی اخذ شده از معاونت پژوهشی و ارتباط با جامعه دانشکده جهت ارائه به واحد صنعتی تا یک هفته پس از صدور نامه اعتبار خواهد داشت. لذا دانشجو موظف است به واحد صنعتی جهت برنامه ریزی مراجعه نماید.

- دانشجویان محترم قبل از اخذ معرفی نامه می­بایست به واحدهای صنعتی مرتبط با رشته مربوطه مراجعه و موافقت واحد را اخذ نماید.

- صدور معرفی نامه به محل­های غیر مرتبط با رشته تحصیلی امکان پذیر نمی­باشد.

- برای واحد های صنعتی که شرط معدل دارند، حتماً باید معدل کل دانشجو توسط مسئول محترم رشته در فرم اولیه کارآموزی قید گردد.

 

فرم ها و دستورالعمل ها

فرم ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم های کارآموزی دانلود (1,675.4k)
دستور العمل کارآموزی دانشجویان در مراکز فنی و حرفه ای دانلود (151.7k)
توصیه های کارآموزی دانلود (80.7k)

معرفی نامه های دانشجویان به صنایع

معرفی نامه

اسناد
عنوان توضیح دانلود
معرفی نامه کارآموزی محمد امین حکیمی پور 1403.2.2 دانلود (297.6k)