معاون آموزشی

 

دکتر محمد سروش

دکترای الکترونیک - دانشگاه تربیت مدرس 

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:

 m.soroosh@scu.ac.ir

تلفن:

06133226600-9 داخلی 5611

امور آموزشی

 

وظایف معاونت آموزشی

 - ثبت نام اولیه دانشجویان جدیدالورود
 - ثبت دروس نیمسال تحصیلی که از طرف گروه مربوطه ارسال می گردد
 - ثبت انتخاب واحد کلیه دانشجویان طبق تقویم آموزشی
 - حذف و اضافه کلیه دانشجویان طبق تقویم آموزشی کارکنان شاغل
 - حذف تکدرس کلیه دانشجویان طبق تقویم آموزشی تا مهلت قانونی
 - در یافت لیست حضور و غیاب و تحویل به گروه ها
 - ارسال فرم ماده 3 آئین نامه آموزشی برای دانشجویانی که در نیمسال جاری ثبت نام ننموده اند
 - در اختیار نهادن فرم های نقل و انتقال به دانشجویان که شامل فرم های میهمانی موقت و انتقال دائم و تغییر رشته می باشد
 - چک کردن کلاس های درس در موعد مقرر
 - برگزاری امتحانات نیمسال که شامل گرفتن لیست حضور و غیاب سرجلسه امتحان و تحویل لیست نمره به استاد مربوطه می باشد
 - گرفتن لیست نمرات و ثبت آن در سیستم و ارسال به آموزش کل
 - ارسال نمرات هر نیمسال به آموزش کل
 - ارسال مدارک فارغ التحصیلی در هر نیمسال
 - گرفتن آمار دانشجویان فعال در هر نیمسال
 - ارسال نفرات اول تا سوم به دفتر استعدادهای درخشان در یک سال تحصیلی
 - ارسال نفرات اول تا سوم فارغ التحصیل به دفتر استعدادهای درخشان
 - ارسال نفرات اول تا سوم شبانه به دفتر آموزش های آزاد جهت دریافت تخفیف
 - ارسال نفر اول فارغ التحصیل هر رشته به تفکیک جهت ارائه به سازمان سنجش
 - صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان  
 - اعلام دروس ارائه شده هر نیمسال در برد های آموزشی
 - اعلام برنامه امتحانات پایان هر نیمسال در برد های آموزشی  
 - صدور برگ حذف ترم ، مرخصی تحصیلی و حذف پزشکی در موعد مقرر
 - محاسبه بدهی دانشجویان نوبت دوم (شبانه)