تقویم آموزشی و اطلاعیه ها

تقویم آموزشی و اطلاعیه ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
زمان برگزاری آزمون پایان ترم دانشجویان نو ورود تحصیلات تکمیلی دانلود (310.0k)
تقویم 1401-1400 دانلود (260.3k)

فرم های مورد نیاز دانشجویان

فرم های مورد نیاز دانشجویان

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم تقاضای انتقال موقت (میهمان) دانلود (137.7k)
فرم تقاضای انتقال موقت (میهمان) - دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود (134.9k)
فرم ترم تابستانی دانلود (121.4k)

مقطع دکترا

فرم های مورد نیاز دانشجویان مقطع دکترا

اسناد
عنوان توضیح دانلود
Ph.D. Proposal final فایل راهنما برای تهیه پروپوزال دکترا دانلود (39.4k)
فرم درخواست مجوز دفاع دانشجویان دکترا (PhD) دانشکده مهندسی دانلود (546.3k)
دستورالعمل و راهنمای نگارش پایان نامه های تحصیلات تکمیلی - اصلاحیه دانلود (605.8k)
دستورالعمل و راهنمای نگارش پایان نامه های تحصیلات تکمیلی - اصلاحیه دانلود (423.0k)
فلوچارت مراحل دوره دکتری تخصصی دانلود (222.8k)
شیوه نامه اجرایی دانشجویان دوره های دکتری (شامل کلیه دانشجویان ورودی 95 به بعد) دانلود (288.5k)
شیوه نامه اجرایی دانشجویان دوره های دکتری (شامل کلیه دانشجویان تا ورودی 94) دانلود (379.8k)
فرم تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان دانلود (30.5k)
اجزاء یک پروپوزال دکتری دانلود (13.4k)
مدارکی که بعدا از دفاع باید تحویل تحصیلات تکمیلی دانشکده گردد دانلود (26.5k)
فرم تأیید اصلاحات پروپوزال دکترا دانلود (12.3k)
فرم پیشنهاد دفاع از تز دانلود (805.5k)
فرم 102کاربرگ مشخصات دانشجو جهت استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی دانلود (15.5k)
فرم 103 خارج- فرم تعهد جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی دانلود (13.2k)
صورتجلسه دفاع از پایان نامه دکترا دانلود (43.0k)
متن اعلان خبر دفاع از رساله در وبسایت دانشکده دانلود (12.3k)
گزارش نتیجه دفاع از پرپوزال دکترا دانلود (34.1k)
فرم گزارش کتبی پیشرفت کار 6 ماهه دانلود (27.2k)
گواهی صحت و اصالت پایان نامه دانلود (30.5k)
فرم 101 کاربرگ استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی دانلود (16.4k)
فرم تمدید سنوات دکترا دانلود (41.0k)
فرم ارزشیابی پایان نامه دکترا دانلود (36.7k)

مقطع کارشناسی ارشد

فرم های مورد نیاز دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

اسناد
عنوان توضیح دانلود
مراحل اخذ و تصویب عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود (122.9k)
مراحل اخذ و تصویب عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود (15.2k)
فرم برگزاری جلسه دفاع دانلود (326.3k)
فرم برگزاری جلسه دفاع دانلود (806.5k)
نتیجه ارزشیابی دانلود (106.2k)
نتیجه ارزشیابی_ دانلود (36.5k)
مدارکی که بعدا از دفاع به همراه نسخه پایان نامه باید تحویل تحصیلات تکمیلی دانشکده گردد دانلود (174.1k)
مراحل دوره کارشناسی ارشد در دانشکده مهندسی دانلود (104.7k)
دستورالعمل و راهنمای نگارش پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانلود (422.5k)
دستورالعمل و راهنمای نگارش پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانلود (353.5k)
فرم صحت و اصالت پایان نامه دانشجویان دانلود (70.6k)
فرم صحت و اصالت پایان نامه دانشجویان دانلود (15.7k)
معادل سازی نمرات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود (53.7k)
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس دانلود (47.8k)
شیوه نامه اجرایی کارشناسی ارشد ورودی 94 و پس از آن دانلود (309.6k)