معرفی کمیته منتخب

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

دکترابراهیم حاجی دولو

رییس

5600

دکتر اسماعیل حجاری

دبیر

5603

سه نفر عضو هیات علمی از گروه مربوطه

عضو

 
مهندس نوشین وهابی نژاد کارشناس مسوول

5605

 

 

فرم ها

فرم های کمیته منتخب

اسناد
عنوان توضیح دانلود

معرفی کمیسیون تخصصی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

دکتر کورش حیدری شیرازی

رییس

5672

دکتر اسماعیل حجاری

دبیر

5603

دکتر حمیدرضا غفوری

عضو

5671

دکتر شاپور مرادی

عضو

5651

دکتر محسن صنیعی

عضو

5629

مهندس نوشین وهابی نژاد

کارشناس مسوول

5605


 

فرم ها

فرم های کمیسیون تخصصی

اسناد
عنوان توضیح دانلود

معرفی کارگروه بررسی توانایی علمی (تبدیل وضعیت استخدامی)

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

دکترابراهیم حاجی دولو

رییس

5600

مدیر گروه مربوطه

عضو

 

نماینده ی جذب

عضو

 

دو نفر عضو هیات علمی از گروه مربوطه

عضو

 

مهندس نوشین وهابی نژاد

کارشناس مسوول

5605

 

فرم ها

فرم های تبدیل وضعیت استخدامی

اسناد
عنوان توضیح دانلود

معرفی کمیته ترفیعات

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

دکترابراهیم حاجی دولو

رییس

5600

دکتر اسماعیل حجاری

دبیر

5603

مهندس نوشین وهابی نژاد

کارشناس مسوول

5605

 

 

فرم ها

فرم های کمیته ترفیعات

اسناد
عنوان توضیح دانلود