معرفی کمیته منتخب

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

دکترغلامرضا اکبری زاده

رییس

5600

دکتر اسماعیل حجاری

دبیر

5603

سه نفر عضو هیات علمی از گروه مربوطه

عضو

 

 نوشین وهابی نژاد (مکانیک و مواد)

مهرنوش سرکارزاده (برق و شیمی)

سکینه نورانی (کامپیوتر)

کارشناس

مسوول

5605

5605

5603

 

 

فرم ها

فرم های کمیته منتخب

اسناد
عنوان توضیح دانلود

معرفی کمیسیون تخصصی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

دکتر محمود جورابیان

رییس

5672

دکتر اسماعیل حجاری

دبیر

5603

دکتر محسن ریحانیان

عضو

5671

دکتر محمد سروش

عضو

5651

دکتر آرش ادیب

عضو

9116

نوشین وهابی نژاد (مکانیک ، مواد و معماری)

مهرنوش سرکار زاده (برق و شیمی)

سکینه نورانی (کامپیوتر و عمران)

کارشناسان

مسوول

5605

5605

5603


 

فرم ها

فرم های کمیسیون تخصصی

اسناد
عنوان توضیح دانلود

معرفی کارگروه بررسی توانایی علمی (تبدیل وضعیت استخدامی)

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

دکترغلامرضا اکبری زاده

رییس

5600

مدیر گروه مربوطه

عضو

 

نماینده ی جذب دانشگاه

عضو

 

دو نفر عضو هیات علمی متخصص از گروه مربوطه

عضو

 

نوشین وهابی نژاد ( مکانیک و مواد)

مهرنوش سرکار زاده (برق و شیمی)

سکینه نورانی (کامپیوتر)

کارشناسان

مسوول

5605

5605

5603

 

فرم ها

فرم های تبدیل وضعیت استخدامی

اسناد
عنوان توضیح دانلود

معرفی کمیته ترفیعات

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

دکترغلامرضا اکبری زاده

رییس

5600

دکتر اسماعیل حجاری (معاون پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه)

دبیر

5603

دکتر محمد سروش (معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی)

عضو

5611

مدیر گروه مربوطه عضو  

نوشین وهابی نژاد ( مکانیک و مواد)

مهرنوش سرکار زاده (برق و شیمی و کامپیوتر)

کارشناسان

مسؤول

5605

5605

 

فرم ها

فرم های کمیته ترفیعات

اسناد
عنوان توضیح دانلود