اعضای هیات علمی پیشین

 

دکتر خسرو نادران طحان 

(بازنشسته)

 

مهندس علیرضا پشم فروش

(بازنشسته)

دکتر امین رضا نقره آبادی 

(انتقال به دانشگاه الزهرا)

 

دکتر علیرضا علی پور 

(انتقال به دانشگاه شیراز)

 

دکتر علی نایبی 

(انتقال به دانشگاه شیراز)

 

دکتر عزیز عظیمی 

(عدم همکاری با دانشگاه)

دکتر سید علیرضا سید رکنی زاده

(عدم همکاری با دانشگاه)