اعضای هیات علمی

نمایش 26 نتیجه
از 1
 
امین یاقوتیان

امین یاقوتیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا باهوش کازرونی

رضا باهوش کازرونی 

دانشیار
شماره تماس: 5677
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدسعید بحرینیان

سیدسعید بحرینیان 

استاد
شماره تماس: (98) (61) 33330010-15
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرتضی بهبهانی نژاد

مرتضی بهبهانی نژاد 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مازیار چنگیزیان

مازیار چنگیزیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابراهیم حاجی دولو

ابراهیم حاجی دولو 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی حاج نایب

علی حاج نایب 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کورش حیدری شیرازی

کورش حیدری شیرازی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: طبقه‌ی ۳ دانشکده مهندسی انتهای راهرو گروه مکانیک
پست الکترونیکی: 
change-logo

موسی خوران 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا دنه دزفولی

علیرضا دنه دزفولی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدعلیرضا سیدرکنی زاده

سیدعلیرضا سیدرکنی زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد شیشه ساز

محمد شیشه ساز 

استاد
شماره تماس:  3330011-33330019 Ext. 5668 61- 3
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا صفاریان

محمدرضا صفاریان 

دانشیار
شماره تماس: 3330010-19 (5676)
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
لاله فتاحی

لاله فتاحی 

استادیار
شماره تماس: 5749 - 061-33330012
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیاوش فتح الهی دهکردی

سیاوش فتح الهی دهکردی 

استادیار
شماره تماس: 061-33226600-9 (Ex:5790)
اتاق: طبقه‌ی ۳ دانشکده مهندسی انتهای راهرو گروه مکانیک
پست الکترونیکی: 
افشین قنبرزاده

افشین قنبرزاده 

استادیار
شماره تماس: Ext 5675
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمید محمدصدیقی

حمید محمدصدیقی 

دانشیار
شماره تماس: 5768
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شاپور مرادی

شاپور مرادی 

استاد
شماره تماس: 3330010-20 ext.5671
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا مسلمانی

رضا مسلمانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدسجاد مهدیه

محمدسجاد مهدیه 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 5790
پست الکترونیکی: 
سالم مهرزاد

سالم مهرزاد 

استادیار
شماره تماس: 611-3330010-20 (5673
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
خسرو نادران طحان

خسرو نادران طحان 

استاد
شماره تماس: 0611-3360428
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرشاد نظری

فرشاد نظری 

استادیار
شماره تماس: (5744) 061-33226600-09
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا نعیمی فرد

علیرضا نعیمی فرد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امین رضا نقره آبادی

امین رضا نقره آبادی 

استاد
شماره تماس: 5678
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی ولی پور

علی ولی پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 26 نتیجه
از 1