نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص مجوز جذب اعضای هیات علمی از میان دانش آموختگان و اساتید برجسته ایرانی غیر مقیم

تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص مجوز جذب اعضای هیات علمی از میان دانش آموختگان و اساتید برجسته ایرانی غیر مقیم


تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص مجوز جذب اعضای هیات علمی از میان دانش آموختگان و اساتید برجسته ایرانی غیر مقیم


لازم به ذکر است که دانشکده مهندسی از اعضای هیات علمی و اساتید ایرانی مقیم خارج ، در رشته های معماری ، کامپیوتر ، مهندسی شیمی ، مهندسی نفت و مهندسی صنایع دعوت به همکاری می نماید

تصویر نامه در فایل الحاقی می باشد