رییس دانشکده

 

دکتر غلامرضا اکبری زاده

دکترای مهندسی الکترونیک - دانشگاه علم و صنعت ایران 

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی : g.akbari@scu.ac.ir

تلفن : 14-06133226600  داخلی 5600