رییس دانشکده

 

دکتر ابراهیم حاجی دولو

دکترای مهندسی مکانیک

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی : hajidae@scu.ac.ir

تلفن : 14-06133226600  داخلی 5600 

رزومه