اعضای هیات علمی

زهره صادقیان

change-logo

زهره صادقیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پریسا عباسی نسب ساخت کامپوزیت زمینه فولاد زنگ نزن L316 تقویت شده با ذرات زیرکونیا با روش ذوب انتخابی لیزری کارشناسی ارشد 1401/11/30
عاطفه ارامیان تولید درجای سرمت TiC-NiCr با استفاده از فرایند تولید افزایشی دکتری 1399/06/31
پریا ارمند ارزیابی ریزساختار و خواص سایشی کامپوزیت با زمینه آلیاژ انتروپی بالای CoCrFeNiTiAl-TiB2 تولید شده با فرایند آلیاژسازی مکانیکی و سینتر پلاسمایی جرقه ای کارشناسی ارشد 1400/12/02
محمدعلی اکبری بررسی خواص فوتوکاتالیستی پودر NiMo/TiO2 تولید شده به روش سل ژل کارشناسی ارشد 1393/06/31
امین جافری سالور بکارگیری فرآیند اصطکاکی اغتشاشی(FSP) برای تولید روکش کامپوزیتی زمینه Al2024 بر روی آلیاژ Al1050 کارشناسی ارشد 1396/07/02
محمد حافظی امکان سنجی تولید قطعات آلیاژ آمورف Fe41Co7Mo14C15B6Y2 به روش آلیاژسازی مکانیکی و تفجوشی پلاسمایی جرقه ای و پرینت سه بعدی کارشناسی ارشد 1398/06/31
رضوان دزفولی زاده سنتز درجای نانو کامپوزیت Al-ZrB2-Al2O3 با استفاده از سینتر پلاسمایی جرقه ای واکنشی پودر آلیاژسازی مکانیکی شده کارشناسی ارشد
فاطمه دهقانی ارزیابی ریزساختار و خواص سایشی کامپوزیت ALNiCuCrCoFeMo-NiAl تولید شده با آلیاژسازی مکانیکی و تفجوشی پلاسمای جرقه ای کارشناسی ارشد 1400/11/28
شوکت زهری ایجاد روکش نانو کامپوزیتی Ni-Tic روی قطعات متالورژی پودر پایه آهنی با روش HIP cladding کارشناسی ارشد 1391/12/20
زهرا سالاروند بررسی تاثیر روش تولید بر ریزساختار و خواص سرمت بر پایه WC بااتصال دهنده آلیاژ آنتروپی زیاد CoCrFeMnNi کارشناسی ارشد 1399/10/29
سارا سعیداوی تولید کامپوزیت 316L-Gd2O3 با روش ذوب لیزری انتخابی و ارزیابی تاثیر دانسیته انرژی بر ریزساختار و خواص سایشی کارشناسی ارشد 1401/06/30
زهرا سیه کار بررسی ریزساختار و خواص سایشی و الکتریکی پوشش نانو کامپوزیتی Ni-Graphene ایجاد شده با آبکاری الکتریکی کارشناسی ارشد
عامری-سرور مشخصه یابی نانوکامپوزیت زمینه NiAl تقویت شده با نانولوله های کربنی تولید شده با آسیاب کاری واکنشی کارشناسی ارشد 1394/06/31
مرضیه عسکرپور بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت Al-TiB2 به روش اتصال نورد تجمعی با استفاده از نانو کامپوزیت آلیاژسازی مکانیکی شده کارشناسی ارشد 1395/06/31
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: