اعضای هیات علمی

امین رضا نقره آبادی

امین رضا نقره آبادی

استاد
شماره تماس: 5678
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :

انتقال حرارت تشعشع پیشرفته