اعضای هیات علمی

محمدجواد رشتی

محمدجواد رشتی

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 305
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :

مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه

معماری پردازنده شبکه