اعضای هیات علمی

فرشاد نظری

فرشاد نظری

فرشاد نظری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: (5744) 061-33226600-09
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
  • مقالات و کتب

مقالاتمقالات (از کنفرانس)