کارکنان

 

نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی

 

مینا اردشیری

 

 

مسئول دفتر گروه کامپیوتر 5700

 

 علی چوبین

 

 

کارشناس گروه کامپیوتر و مسئول آزمایشگاه ها 5709

امیر مشاک

کارشناس گروه کامپیوتر و مسئول پورتال و اتوماسیون اداری دانشکده مهندسی 5709