کارکنان

 

نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی
 مینا اردشیری مسئول دفتر گروه کامپیوتر 5700
 علی چوبین کارشناس گروه کامپیوتر و مسئول آزمایشگاه ها 5709
امیر مشاک کارشناس گروه کامپیوتر و مسئول پورتال و اتوماسیون اداری دانشکده مهندسی 5709