کارکنان

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
  مسئول دفتر گروه مواد 5680
زهرا کرباسی  کارشناس آزمایشگاه متالوگرافی و عملیات حرارتی 5688
محمد رضا فاضلی مبارکه کارشناس ارشد آزمایشگاه متالوگرافی و خوردگی 5688
سیداکبر موسوی   کارشناس آزمایشگاه جوشکاری 5698
امین سرلک کارشناس آزمایشگاه ریخته گری و انجماد 5699
محمد سجاد ربیعی زاده کارشناس ارشد آزمایشگاه متالوگرافی و خوردگی ۵۶۸۸