افتخارات

راه اندازی مرکز پردازش های سریع و امکان استفاده از آن برای دانشجویان
راه اندازی آزمایشگاه های ۳ و ۴ جهت تدریس دروس دانشجویان گروه کامپیوتر
کسب رتبه اول مرحله نیمه نهایی بیست و یکمین المپیاد دانشجویی توسط خانم فاطمه راسخی دانشجوی گروه کامپیوتر