مدیر گروه

 

 

دکتر خلیل الله قیصری

مرتبه علمی : دانشیار

هیات علمی گروه متالورژی

پست الکترونیکی:  

khgheisari@scu.ac.ir

لینک صفحه شخصی :

 

اطلاعات تماس

گروه متالورژی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز 

تلفن: 20-06133330011  داخلی : ۵۶۸۱