مدیر گروه

 

 

دکتر محمدرضا توکلی شوشتری

مرتبه علمی : استادیار

هیات علمی گروه مواد

پست الکترونیکی:  

m_tavakoli@scu.ac.ir

لینک صفحه شخصی :

https://eng.scu.ac.ir/~m.tavakoli

اطلاعات تماس

گروه متالورژی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز 

تلفن: 14-06133226600  داخلی : 5680