مدیر گروه

دکترسید عنایت اله علوی

مرتبه علمی : استادیار

هیات علمی گروه کامپیوتر

پست الکترونیک:  

se.alavi@scu.ac.ir

لینک صفحه شخصی :

https://eng.scu.ac.ir/~se.alavi

اطلاعات تماس

گروه کامپیوتر، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن : 20-06133330011  داخلی :5701 - 5700