مدیر گروه

 

 

دکتر مرجان نادران طحان

مرتبه علمی : دانشیار

هیات علمی گروه کامپیوتر

پست الکترونیک:  

لینک صفحه شخصی :

https://eng.scu.ac.ir/~m.naderan

اطلاعات تماس

گروه کامپیوتر، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن : 20-06133330011  داخلی :5701 - 5700