فرم ها و آیین نامه ها

اطلاعیه های گروه مواد

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه درسی گروه مواد نیمسال دوم 1401 دانلود (400.8k)
برنامه نیمسال دوم رشته مهندسی مواد دانلود (215.3k)
سرفصل جدید دروس مقاطع ارشد دانلود (32,363.8k)
PhD course دانلود (4,647.4k)
برنامه امتحانی نیمسال اول 1400 دانلود (48.2k)
برنامه ریزی-نیمسال اول 1401-1400 دانلود (264.0k)
تقویم 1401-1400 دانلود (260.3k)
جدول برنامه ریزی نهایی دانلود (270.1k)
دروس پایه و تخصصی دانلود (373.5k)
جدول زمان بندی مصاحبه-گروه مهندسی مواد1 دانلود (71.4k)
Etelaeie-Mosahebe-ChamranUni-PhdTest-99 دانلود (375.7k)
سرفصل دروس و برنامه کلی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانلود (487.4k)
سرفصل دروس و برنامه کلی کارشناسی ارشد - خوردگی دانلود (840.3k)
سرفصل دروس و برنامه کلی کارشناسی ارشد - جوشکاری دانلود (577.4k)
سرفصل دروس و برنامه کلی دوره دکترا دانلود (309.2k)
برنامه ریزی نیمسال اول-98-99 دانلود (505.3k)