مرکز خدمات فناوری برق

اهداف مرکز:
  • ارائه خدمات به صنایع در زمینه تعمیر، ساخت و تست تجهیزات برق و الکترونیک
  • ارتقاء نقش و جایگاه دانشگاه شهید چمران اهواز در رفع نیازهای صنایع استان
  • انجام خدمات فناوری مورد نیاز پروژه‌های پژوهشی
  • افزایش مهارت‌های فنی دانشجویان در جهت اشتغال مولد

 

دوره های عملی در حال برگزاری: