کارکنان

 

نام و نام خانوادگی

 سمت

شماره داخلی

 

سمیه شیخ سلیمانی

مسئول دفتر گروه برق

5631، 5630 و 9707

 

معصومه شایگان

مدرس و کارشناس آزمایشگاه‌های الکترونیک و الکترونیک 3

5713

 

زهرا سراج الدین میرقائد

 کارشناس آزمایشگاه های مدارهای پالس و دیجیتال، مدارهای مخابراتی، و الکترونیک صنعتی

5714 و 5715

 

سپیده لرکی

 کارشناس آزمایشگاه اندازه گیری و مدار و آزمایشگاه کنترل

5710 و 

5716

 

جمال نیسی

کارشناس آزمایشگاه فیزیک 2

5711

 

مهدی بایمانی

کارشناس کارگاه برق

5691

 

جاوید غلامی

کارشناس آزمایشگاه های ماشین های الکتریکی 1 و 2

5691