آزمایشگاه های تحقیقاتی

 

آزمایشگاه های تحقیقاتی گروه برق که خدمات این آزمایشگاه ها قابل ارائه به صنایع استان و کشور می باشد:

 

آزمایشگاه تحقیقاتی حفاظت پیشرفته سیستم های قدرت

 

 

آزمایشگاه تحقیقاتی تئوری اطلاعات و یادگیری ماشین

 

آزمایشگاه تحقیقاتی درایو ماشین های الکتریکی

 

 

آزمایشگاه تحقیقاتی بینایی ماشین

 

آزمایشگاه تحقیقاتی سیستم های هوشمند الکتریکی

 

 

آزمایشگاه تحقیقاتی ساخت و مشخصه یابی حسگرهای الکترونیکی

 

آزمایشگاه تحقیقاتی مکاترونیک و هوافضا

 

 

آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنال برای سیستم های مخابراتی

 

آزمایشگاه تحقیقاتی کیفیت توان

 

  

آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری ساخت سلول های خورشیدی

 

گروه پژوهشی مدرن سازی تاسیسات و سیستم های الکتریکی (مدرنایزر)

 

آزمایشگاه تحقیقاتی مدار و ابزار دقیق پیشرفته

 

آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه و سیستم های نهفته

 

 

آزمایشگاه تحقیقاتی نیم رسانا و نانو فناوری

 

آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک نوری

 

 

آزمایشگاه تحقیقاتی میکروالکترونیک

 

آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه های بیسیم هوشمند  
 

محل آزمایشگاه های گروه برق