مدیر گروه

 

 

دکتر علیرضا صفاریان 

مرتبه علمی : دانشیار

هیات علمی گروه برق

پست الکترونیک :

a.saffarian@scu.ac.ir

لینک صفحه شخصی :

https://eng.scu.ac.ir/~a.saffarian

اطلاعات تماس

گروه برق ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن تماس : 14-06133226600، داخلی :  ۵۶۳۰ و ۵۶۳۱ و ۹۷۰۷