تماس با گروه مهندسی مواد

 

آدرس: اهواز- بلوار گلستان- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مواد

مرکز تلفن دانشگاه : 14-06133226600
شماره های داخلی دفتر گروه متالورژی : 5680