تماس با گروه مهندسی مواد

آدرس: اهواز- بلوار گلستان- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده مهندسی - گروه متالورژی

مرکز تلفن دانشگاه: ۱۹-۰۶۱۳۳۳۳۰۰۱۱
شماره های داخلی دفتر گروه متالورژی : 5680 و 5681