نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29364

29364نام و نام خانوادگی : سید عنایت الله علوی
متولد : 1346 - دزفول
سمت : عضو هیات علمی - استاد یار گروه کامپیوتر ( مدیر گروه )
آدرس محل کار : بلوار گلستان - دانشگاه شهید چمران اهواز
پست الکتروینک :
se_alavi@yahoo.co.uk
Se.alavi@scu.ac.ir