نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

28077

28077


عنوان

زمان

کارشناس تحقیقات سازمان صنایع هوافضا

1380-1382

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

1383 تا کنون

مدیر گروه مهندسی مواد دانشگاه شهید چمران اهواز

1384-1386

استاد نمونه گروه مهندسی مواد دانشگاه شهید چمران اهواز در چهارمین یادمان استاد شهید مطهری، دانشگاه شهید چمران

1385

مشاور سازمان صنایع و معادن استان خوزستان

1385-1386

پژوهشگر مهمان در مرکز تحقیقات تکنولوژی منیزیم دانشگاه صنعتی ناگااوکا کشور ژاپن

1389-1390

فارغ التحصیل رتبه اول دوره دکتری مهندسی مواد دانشگاه علم وصنعت ایران

1391

رئیس کمیته فرعی متناظر استاندرد ISO فولاد کشور TC17/SC11

1391 تا کنون