نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

25978

25978


1 -    عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز از سال 1365 (ه.ش)  تاکنون

2 - 
مدیر گروه برق دردانشگاه شهید چمران اهواز از سال 1368 (ه.ش) الی 1372(ه.ش)

3 - 
معاونت اداری مالی دانشکده مهندسی دردانشگاه شهید چمران اهواز از سال 1375 (ه.ش) الی 1377(ه.ش)

4 - 
مدیر گروه برق دردانشگاه شهید چمران اهواز از سال 1377 (ه.ش)  1385

5 - 
عضو کمیته تخصصی گروه فنی و مهندسی هیئت ممیزه از سال 1380 (ه.ش)  1383