نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

25977

25977


1 -  عضو شورای آموزشی اداری وپژوهشی دانشکده مهندسی دردانشگاه شهید چمران اهواز از سال 1375 (ه.ش) تاکنون

2 -  
عضو هیئت تحریریه مجله فنی مهندسی دانشکده مهندسی دردانشگاه شهید چمران اهواز از سال 1376 (ه.ش) تاکنون

3 - 
عضو هیئت علمی کمیته مرکزی تحقیقات برق سازمان آب و برق خوزستان از سال 1376 (ه.ش) تاکنون

4 -  
عضو هیئت تحقیقات شرکت توزیع برق خوزستان از سال 1376 (ه.ش) تاکنون

5-  
عضو مجمع بین المللیIEEE
 
6 - عضو انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران IAEEE