نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

40313

40313برای مشاهده مقالات کنفرانسی چاپ شده، لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://rms.scu.ac.ir/Public/Faculty/CVTeacher.aspx?PersonID=1390-221&CultureID=1#activity-13
برای مشاهده لیست پایان نامه ها، لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://rms.scu.ac.ir/Public/Faculty/CVTeacher.aspx?PersonID=1390-221&CultureID=1#activity-5برای مشاهده کتب تألیفی و ترجمه شده، لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید:


http://rms.scu.ac.ir/Public/Faculty/CVTeacher.aspx?PersonID=1390-221&CultureID=1#activity-4
برای مشاهده طرح های پژوهشی انجام شده، لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://rms.scu.ac.ir/Public/Faculty/CVTeacher.aspx?PersonID=1390-221&CultureID=1#activity-7