نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

39353

39353


Untitled Document

الهه مشهور
مرتبه علمی: استادیار
هیات علمی گروه برق دانشگاه شهید چمران اهواز

 

اطلاعات تماس

گروه برق  ، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن: 20-33330010-061 داخلی   5644
ایمیل: e.mashhour@scu.ac.ir

 

سوابق تحصیلی

کاشناسی: دانشگاه شهید چمران اهواز، مهندسی برق – قدرت - 1374

کارشناسی ارشد: دانشگاه شهید چمران اهواز، مهندسی برق – قدرت 1379 
دکترا: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مهندسی برق- قدرت – 1388

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

جایابی بهینه واحدهای تولید پراکنده با هدف بهبود پایداری استاتیکی ولتاژ و کاهش تلفات در شبکه توزیع برق اهواز- کمیته تحقیقات شرکت توزیع برق اهواز خاتمه پروژه: سال 1390

بهینه سازی و بازآرایی سیستم های توزیع با استفاده از منطق فازی، کمیته تحقیقات شرکت برق منطقه ای خوزستان، خاتمه پروژه: سال 1383 

اطلاعات پژوهشی

کتاب چاپ شده

تالیف کتاب تجدید ساختار و اصول کلی قیمت گذاری برق در محیط رقابتی، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، آبان