نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

37814

37814


 

تلفن: 20-33330010 -061 داخلی 5740

نمابر: 33336642-061

پست الکترونیکی : mosalmani@scu.ac.ir

آدرس: اهواز – بلوار گلستان – دانشگاه شهید چمران دانشکده مهندسی – گروه مهندسی مکانیک – آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت

کدپستی: 6135743337