نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

37312

37312


افتخارات گروه مهندسی مکانیک


- انتخاب مجله مکانیک کاربردی و محاسباتی به عنوان مجله برتر دانشگاه شهید چمران اهواز - سال 1396

- انتخاب گروه مهندسی مکانیک به عنوان گروه نمونه آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز - سال 1395


 
- برگزاری موفقیت آمیز بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک – سال 1393

 

  

     
     

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 


 افتخارات اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک

دکتر محمد شیشه ساز- استاد نمونه آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز – سال 1395

- سخنران کلیدی در اولین کنفرانس بیم المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک – سال 1395

- سخنران کلیدی در اولین و دومین همایش سراسری صنعت خودرو – سال های 1391 و 1393

- ثبت اختراع دستگاه حامل جوشکاری اتوماتیک – سال 1389

- ثبت اختراع دستگاه نمونه گیر صنعتی گندله – سال 1387   

- پژوهشگر برگزیده دانشگاه شهید چمران اهواز سال 1385

- پژوهشگر فعال در زمینه طرحهای تحقیقاتی مشترک با دستگاه های اجرایی – سال 1384

 

    

دکتر کوروش حیدری شیرازی
- پژوهشگر برتر در زمینه بیشترین طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته در دانشگاه شهید چمران اهواز - سال 1395

مهندس موسی خوران
- استاد نمونه آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز - سال 1396

دکتر حمید محمدصدیقی

 - پژوهشگر برتر در زمینه بیشترین تعداد مقالات ISI در دانشگاه شهید چمران اهواز  سال 1395 

 - پژوهشگر برتر جوان در دانشگاه شهید چمران اهواز  سال 1394

 - پژوهشگر برتر دوره دکتری در استان خوزستان  سال 1392 

 - پژوهشگر برتر در استان خوزستان  سال 1396