نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

36938

36938


معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی

 

 

دکتر کریم انصاری اصل

دکترای پردازش سیگنال-مهندسی پزشکی، دانشگاه رن1 فرانسه

مرتبه علمی: استادیار

 

پست الکترونیکی:


karim.ansari@scu.ac.ir


تلفن:

061-33330012 داخلی 5607