نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

32676

32676


تجهیزات مرتبط با گروه مهندسی مواد موجود در آزمایشگاه مرکزی

میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM )

میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM )

رزونانس مغناطیسی هسته (NMR )

دستگاه مغناطیس سنج نمونه مرتعش (VSM )

میکروسکوپ پروبی روبشی (SPM )

دستگاه اندازه گیری دانه بندی لیزری (PSA )

دستگاه کوانتومتری (QM )

تجهیزات موجود در آزمایشگاه متالوگرافی

دستگاه مانت سرد و گرم 

دستگاه پولیش یک صفحه ای و دو صفحه ایی

میکروسکوپ نوری

میکروسکوپ نوری  پولاریزه

سختی سنج راکول

ریزسختی سنج ویکرز

کاتر و میکروکاتر

دستگاه تولید آب مقطر

تجهیزات موجود در آزمایشگاه خوردگی و سطح

دستگاه پتانسیواستات خوردگی (Auto Lab )

دستگاه منبع تغزیه پوشش دهی

دستگاه الکترولیز پلاسمایی

دستگاه LCR متر رومیزی

دستگاه SSRT

تجهیزات موجود در سوله ریخته گری

دستگاه جوش تیگ و جوش برق

کوره های عملیات حرارتی، کوره های مقاومتی، کوره تیوبی، کوره های دمای بالا

دستگاه مینی تراش و دریل عمودی

دستگاه پرس 50 و 15 تن

دستگاه تست سایش

دستگاه نورد 30 تن

دستگاه کشش گرم 15 تن

آسیاب گلوله ای

دستگاه تست ماسه