نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29853

29853


 آزمایشگاه مقاومت مصالح

 

متصدی آزمایشگاه : خانم مهندس پروانه افشاری

شماره تلفن داخلی : 5718

با بهره گیری از تجهیزات آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه مقاومت مصالح گروه مکانیک، آزمایش های زیر انجام می شوند: 

 

 

 آزمایش تعیین مدول یانگ


هدف:

-          بدست آوردن مدول یانگ چوب، آلومینیوم، برنج، فولاد


 آزمایش تعیین مدول برشی


اهداف:

-          چگونگی تغییرات پیچش تیرها با تغییر طول تیر

-          تعیین مدول برشی


آزمایش خمش ساده


هدف:

-          تعیین میزان خیز تیر در برابر اعمال بارهای ساده

 

 

 آزمایش تیرهای منحنی

هدف:

-          تعیین تغییر شکل افقی و عمودی تیر های منحنی

 

آزمایش ضربه

هدف:

-          تعیین مقاومت ضربه ای مواد مختلف

 

آزمایش کشش

اهداف:

-          رسم نمودار تنش و کرنش

-          اندازه گیری تنش تسلیم و تنش گسیختگی

-          محاسبه مدول یانگ

 

آزمایش تعیین سختی مواد


هدف:

-          تعیین سختی مواد به روش برینل

 

 

آزمایش خمش مرکب

هدف:

-          تعیین میزان و جهت خیز تیر در اثر بارگذاری مرکب

 

آزمایش خستگی


هدف:

-          پیدا کردن حد دوام مواد به ازای بارهای متغیر

 

 

آزمایش کرنش سنج الکتریکی

هدف:

-          اندازه گیری عملی کرنش در اثر بارگذاری