نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

23865

23865اطلاعات شخصی

محمد سروش
متولد: گناباد  (سال1357)
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا تخصصی الکترونیک
گرایش تخصصی: الکترونیک نوری و افزاره های نوری- نیمه هادی
مرتبه علمی: استادیار  
رایانامه: m.soroosh@scu.ac.ir
تلفن: داخلی 5630-5631

سوابق آموزشی
 دکترا الکترونیک از دانشگاه تربیت مدرس (1388)
 کارشناسی ارشد الکترونیک از دانشگاه تربیت مدرس (1382) 
 کارشناسی الکترونیک از دانشگاه صنعتی اصفهان (1379)

دروس ارائه شده
الکترونیک نوری (تحصیلات تکمیلی)
الکترونیک نوری کوانتومی 
(تحصیلات تکمیلی)
مدارهای منطقی (کارشناسی)
اندازه گیری الکتریکی (کارشناسی)
آزمایشگاه اندازه گیری (کارشناسی)

سوابق اجرایی
مدیریت گروه برق دانشگاه شهید چمران اهواز (1391 تا کنون)
مدیریت گروه الکترونیک دانشگاه صنعتی شهدای هویزه (1390 تا 1391)
عضو کمیته استاندارد استان خوزستان (1390 تا کنون)
معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد (1387 تا 1388)
مدیریت گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد (1385 تا 1387)


جوایز و افتخارات
ارائه مقاله برتر در سیزدهمین
کنفرانس مهندسی برق ایران (1383)
ارائه مقاله برتر در (International Conference on Communication (2011
ارائه مقاله برتر در دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران (1389)
پژوهشگر برتر منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی (1382)
رتبه اول ورودی و فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس (1380 و 1382)
رتبه اول مسابقات علمی دانش آموزی استان ایلام (1372)
 

مقاله­های چاپ­شده در مجله­های علمی

1.   محمد سروش، محمدکاظم مروج فرشی و عباس ظریفکار، "مدلسازی مداری آشکارساز نوری بهمنی با نواحی جذب و تکثیر مجزا"، مجله علمی- پژوهشی مهندسی برق و کامپیوتر ایران، صفحات 28-24، شماره1، 1383. 

M2. M. Soroosh, M. K. Moravvej-Farshi, K. Saghafi, "A Simple Empirical Model for Calculating Gain and Excess Noise in GaAs/AlGaAs APDs", Journal of Electronics Express, pp. 853-859, vol. 5, 2008

M3. M. Soroosh and M. A. Mansouri-Birjandi, "Monte Carlo Simulation of Multiplication Factor in PIN In0.52Al0.48As Avalanche Photodiodes", International Journal of Communication and Information Technology, Vol. 1, pp. 21-24, 2011

S4. S. Olyaee, M. Soroosh and M. Izadpanah, "Transfer matrix modeling of avalanche photodiode", Frontiers of Optoelectronics, Vol. 5, pp. 317-321, 2012.

M5. M. Soroosh and Y. Amiri, "An Ensemble Monte Carlo Model to Calculate Photocurrent of MSM Photodetector", International Journal of Computer Science Issues, Vol. 10, pp. 319-324, 2013

M6. M. Soroosh and S. Fadaei, "Calculation of Excess Noise for Separate Absorption and Multiplication Avalanche Photodiodes Using a Neural Network Model", Journal of Basicand applied Scientific Research, Vol. 3, pp. 584-590, 2013M1. M.Soroosh and V.Ahmadi, "calculation of Excess Noise in SAM-APD Using MLP-NN",12th Iranian Conference on Electrical Engineering, pp. 211-216, Mashhad, 2003. in persian

 M2. M. Soroosh, and A. Zarifkar "Circuit Modeling of Separate Absorption, Charge and Multiplication Avalanche Photodiode (SACM-APD)", IEEE Laser& Electro-Optics Conference (LFNM), pp. 213-219, Ukraine, 2004.

M3. M. Razaghi, A. Zarifkar, M.Soroosh, and V. Ahmadi, "Steady State Distributed equivalent Circuit Model for Semiconductor Laser Amplifier", ICO International Conference: Optics & Photonics, pp. 283-284, Japan, 2004

M4. M. Soroosh, A. Zarifkar, M. Razaghi, and M. K. Moravvej-Farshi, "A Neural Network Model for Determination of Excess Noise Factor for Separate Absorption and Multiplication Region avalanche Photodiode (SAM-APD)", ICO International Conference: Optics & Photonics, pp. 403-404, Japan, 2004.

M5. M. Soroosh, A. Zarifkar, M. Razaghi, and M. K. Moravvej-Farshi,"Separate Absorption and Multiplication Avalanche Photodiode Model (SAM-APD) for Circuit Simulation", IEEE GCC Conference & Exhibition Advancing Technology, pp. 606-609, Bahrain, 2004

M6. M. Jalali, A. Emami, and M. Soroosh, "A Low-Power & Low-Noise 2.5 Gb/s Optical Receiver IC in 0.35μm CMOS", IEEE Conference on Semiconductor Electronics (ICSE), pp. 169-171, Malaysia, 2004.
 

7. محمد رزاقی، عباس ظریفکار، محمد سروش و محمدکاظم مروج فرشی، "محاسبه بهره و چگالی حامل دینامیکی تقویت­کننده لیزر نیمه­هادی به روش ماتریس انتقالی"، سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران, صفحات 178-184، زنجان، 1384 .

8. محمد سروش، محمدکاظم مروج فرشی و عباس ظریفکار، "مدلسازی رفتار دیود نوری بهمنی با استفاده از شبکه­ عصبیMLP "، سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، صفحات 58-53، زنجان، 1384
9.
امید نوری، محمد سروش و محسن کافی، "طراحی یک الگوی جدید از سلولهای خورشیدی جهت بهینه سازی انرژی مورد نیاز برای فضای سبز و گلخانه"، چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران، صفحه 380، 1384M10. M. Soroosh, A. Zarifkar, and M. K. Moravvej-Farshi, "Equivalent Circuit Model of Noise for a Separate Absorption and Multiplication Avalanche Photodiode (SAM-APD) ", IEEE Conference on Wireless Optical Communication Network (WOCN), pp. 301-305, vol. 2, UAE, 2005.

M11. M. Soroosh, F. Giti, and V. Ahmadi, "Calculation of Breakdown Voltage for Separate Absorption and Multiplication Region Avalanche Photodiode (SAM-APD) Using the Neural Network", IEEE Conference on Wireless Optical Communication Network (WOCN), pp. 306-310, vol. 2, UAE, 2005.
M12. M. Soroosh, A. Zarifkar, and M. K. Moravvej-Farshi, "Simulation of Optical Field for Resonant Cavity Photodetectors Using the Finite Difference Time Domain", IEEE Laser& Electro-Optics Conference (LFNM), pp. 291-293, Ukraine, 2005.
M13. M. Jalali, M. Soroosh, M. K. Moravvej-Farshi, and A. R. Nabavi, "Transient and Frequency Analysis of PIN Avalanche Photodetector Using Circuit Model", IEEE Laser& Electro-Optics Conference (LFNM), pp. 294-296, Ukraine, 2005.
M14. M. Soroosh, M. Jalali, and M. K. Moravvej-Farshi, "Calculation of Quantum Efficiency for Resonant Cavity Photodiodes using the FDTD Method", IEEE International Conference on Semiconductor Engineering (ICSE)", pp. 431-434, Malaysia, 2006.

15. E. Sooudi, V. Ahmadi, M. Ebnali Heidari, and M. Soroosh, "Static Quasi 3D Thermal Simulation of Ion Implanted Vertical Cavity Surface Emitting Lasers", IEEE International Conference on Semiconductor Engineering (ICSE)", pp. 462-464, Malaysia, 2006.

16. E. Sooudi, V. Ahmadi, and M. Soroosh, "A Versatile HSPICE Electro-Opto-Thermal Circuit Model for Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers", IEEE International Conference on Semiconductor Engineering (ICSE)", pp. 326-328, Malaysia, 2006.

17. M. Soroosh, M. K. Moravvej-Farshi, and K. Saghafi, "Reduction of Photo-hole Transit Time in GaAs of Metal-Semiconductor-Metal Photodetectors", International Conference on Optical Communications and Networks (ICOCN), pp. 53-55, Pakistan, 2007.

18. M. Soroosh and M. A. Mansouri-Birjandi, "Calculation of Multiplication Factor in In0.52Al0.48As Avalanche Photodiodes Using Monte Carlo Simulation" International Conference on Communications Engineering (ICCOME), pp. 118-122, Iran, 2010.

19.  محمد سروش، محمد کاظم مروج فرشی و کامیار ثقفی، "شبیه­سازی و تحلیل رفتار آشکارساز نوری بهمنی Al0.4Ga0.6N با روش مونت کارلو"، هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، صفحه993-989، اصفهان، 1389.

20.  محمد سروش، محمد کاظم مروج فرشی و کامیار ثقفی، " طراحی لایه بار آشکارساز نوری بهمنی InGaAs/InAlAs با روش مونت کارلو برای کاهش ضریب نویز اضافی "، هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، صفحه988-984، اصفهان، 1389.

21.  محمد سروش و علیرضا کرامت­زاده، "محاسبه ترازهای انرژی الکترون در چاه کوانتومی با روش ماتریس انتقالی"، اولین کنفرانس علوم و فناوری نانو، صفحه 901-906، یزد، 1389.

22.  محمد سروش، " محاسبه ولتاژ شکست آشکارساز PIN برای InP به روش مونت­کارلو"، اولین کنفرانس علوم و فناوری نانو، صفحه 3483-3486، یزد، 1389.

23.  محمد سروش، " محاسبه ولتاژ شکست آشکارساز نوری بهمنی با روش مونت­کارلو"، سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، صفحه 290-292، کرمان، 1389.

24.  رضوان مستطابی و محمد سروش، محاسبه نویز اضافی در آشکارسازهای نوری با ساختار SAGM با استفاده از شبکه عصبی"، اولین کنفرانس نانو مواد و نانو تکنولوژی، صفحه 10-1، شاهرود، 1390.

25.  ایران سلطانی نوروزی و محمد سروش، "محاسبه ضرایب یونیزاسیون برخوردی در نیمه هادی با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه"، دومین کنفرانس محاسبات نرم و فناوری اطلاعات، صفحه 5-1، ماهشهر، 1390. 

26.  پیروز نژاد مزارع بهبهانی و محمد سروش، "شبیه­سازی سنسور فیبر نوری فابری پرو با روش تفاضل محدود حوزه زمان"، اولین کنفرانس تقویت­کننده­های فیبر نوری، صفحه 6-1، کرمان، 1391.

27.  Y. Amiri and M. Soroosh, "Calculation of Time Response for MSM Photodetector Using Monte Carlo Simulation", IEEE International Conference On Advances In Engineering, Science And Management, pp. 141-144, India, 2012.

28.  سارا شمال نسب و محمد سروش، "ارائه یک مدل مداری برای آشکارساز MSM با استفاده از معادلات نرخ حامل"، چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، صفحه 6-1، گناباد، 1391.

29.  پژمان باقری نژاد و محمد سروش، "شبیه­سازی افزاره n+-n-n+ با یک مدل هیدرودینامیک"، اولین کنفرانس نانو الکترونیک ایران، صفحه 6-1، کرمانشاه، 1391.

30.  افشین محمودیه چم پیری و محمد سروش، "بررسی و شبیه سازی بهره ماده در لیزر و تقویت­کننده­های لیزری نیمه­هادی"، اولین کنفرانس نانو الکترونیک ایران، صفحه 4-1، کرمانشاه، 1391.

31.  فریده اکرمی مقدم و محمد سروش، "حل عددی معادله بولتزمن در نیمه­هادی به ازای جذب نوری"، اولین کنفرانس نانو الکترونیک ایران، صفحه 7-1، کرمانشاه، 1391.

32.  Y. Amiri and M. Soroosh, "Monte Carlo Analysis of Transient Response for MSM photodetector", International Workshop on Computational Electronics, pp. 211-212, USA, 2012.

33.  امین ظفریان و محمد سروش، " تحلیل حساسیت ولتاژ شکست در دیود نوری بهمنی با شبکه عصبی پرسپترون چند لایه"، اولین کنفرانس هوش مصنوعی در مهندسی برق و کامپیوتر، صفحه 1019-1013، بهبهان، 1391.

سارا شمال نسب و محمد سروش، "تحلیل زمانی آشکارساز نوری فلز- نیمه رسانا- فلز با استفاده از یک مدل مداری"، صفحه 6-1، خوراسگان، 1391.
پروژه ها

مدلسازی مداری  SAM-APD  (مرکز تحقیقات مخابرات ایران).

روشهای تحلیل و شبیه­سازی نویز آشکارسازهای مخابراتی (مرکز تحقیقات مخابرات ایران).

ملاحظات طراحی و توسعه شبکه­های نوری (مرکز تحقیقات مخابرات ایران).

پیش­بینی ولتاژ شکست دیود نوری بهمنی با شبکه عصبی MLP (دانشگاه آزاد اسلامی گناباد)


همایش ها و کنفرانس های علمی

ارائه مقاله در کنفرانس علمی IEEE-ICSE2006 در دانشگاه UKM مالزی (1385)

ارائه مقاله در کنفرانس علمی IEEE-WOCN2005 در دانشگاه American امارات (1384)

ارائه مقاله در دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

ارائه مقاله در سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران 

سخنران مدعو در اولین سمینار منطقه­ای فن­آوری نانو در خراسان رضوی (1387)

سخنران مدعو در همایش توانمندی­های و کاربردهای فن­آوری اطلاعات در خراسان رضوی (1387)

عضو انجمن مهندسین برق و الکترونیک آمریکا

عضو کمیته علمی اولین کنفرانس منطقه­ای مهندسی برق و الکترونیک (1385)

عضو کمیته علمی دومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران (1388)

شرکت در کارگاه آموزشی میکروسکوپ­های AFM و STM کمپانی DME آلمان (1383)

شرکت در کارگاه آموزشی بانک­های اطلاعاتی (1388)