نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

32627

32627


مدیر گروه: دکتر محسن صنیعی
منشی گروه: خانم سمیه شیخ سلیمانی
داخلی: 5630و 5631
کارشناسان گروه:
خانم مهندس سپیده لرکی (آز اندازه گیری و مدار، آز کنترل)
خانم مهندس معصومه شایگان (آز الکترونیک 1و2)
خانم مهندس زهرا سراج (آز تکنیک پالس، آز مدارهای مخابراتی، آز الکترونیک3)
آقای مهندس جمال نیسی (آز فیزیک2)
آقای  مهدی باایمانی (اتاق پروژه)
آقای  جاوید غلامی (آز ماشین 1و2 و کارگاه برق)