نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29854

29854


آزمایشگاه مکانیک سیالات

متصدی آزمایشگاه : آقای مهندس جهانبخشی

شماره تلفن داخلی : 5697

جهت آشنایی با مقررات آزمایشگاه و نحوه ارزیابی دانشجویان و چگونگی نگارش گزارشکار و نیز دستورالعمل آزمایش ها کلیک نمایید. در ادامه شرح مختصری از آزمایش هایی که دانشجویان در این آزمایشگاه انجام می دهند، ارائه شده است.

 

 

آزمایش اندازه گیری سرعت به کمک لوله پیتوت

اهداف:

-          اندازه گیری سرعت در نقاط مختلف یک مقطع از جریان داخل یک مجرا  بدست آوردن پروفایل سرعت و محاسبه دبی

 

آزمایش استاتیک سیالات

اهداف:

-          بررسی رفتار یک سیال ساکن در ارتباط با غوطه وری اجسام در آن

-          تحت فشار قرار دادن سیال  در یک ظرف بسته و تحقیق قانون پاسکال

 

آزمایش افت اصطکاکی در لوله مستقیم

اهداف:

-          بررسی قوانین موجود درمورد مقاومت اصطکاکی در مقابل حرکت سیال در داخل لوله با زبری مختلف بر حسب نوع جریان

-          محاسبه ضریب ویسکوزیته و ضریب اصطکاک

 

آزمایش افت اصطکاکی در اتصالات

اهداف:

-          تعیین ضریب افت انرژی در زانویی و لوله های خمیده

-          بررسی رابطه بین افت انرژی و سرعت حریان

 

آزمایش افت اصطکاکی در شیرآلات

اهداف:

-          تعیین ضریب افت انرژی در شیرآلات

-          بررسی رابطه بین افت انرژی و سرعت جریان

 

آزمایش پرش هیدرولیکی

اهداف:

-          مطالعه تغییرات عمق وافت انرژی در کانال مستطیلی


آزمایش اندازه گیری پروفیل سرعت و ضریب فشار بر روی استوانه در تونل باد


اهداف:

-          بدست آوردن پروفیل سرعت در مقطع آزمایش یک تونل باد برای مقادیر مختلف سرعت جریان

-          اندازه گیری توزیع فشار و تعیین ضریب فشار برروی سطح یک استوانه


آزمایش اندازه گیری ضریب درگ اجسام مختلف درتونل باد

اهداف:

-          بدست آوردن ضریب درگ اجسام مختلف در تونل باد برای مقادیر مختلف ولتاژ ورودی به فن

آزمایش منحنی مشخصه پمپ گریز از مرکز

اهداف:

-          بررسی عملکرد پمپ گریز از مرکز در دورهای ثابت و دبی های متغیر

-          اندازه گیری هد

-          رسم منحنی های مشخصه پمپ و تعیین نقطه بهینه