نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29856

29856


آزمایشگاه فوتوالاستیسیته

 

سرپرست آزمایشگاه : آقای دکتر خسرو نادران طحان

شماره تلفن داخلی : 5667

روش فتو الاستیسیته روشی تجربی برای بررسی توزیع تنش در یک جسم است. از آنجا که حل تحلیلی تنش تنها برای قطعات با هندسه ساده امکان پذیر است و حل عددی نیز معمولا با خطا همراه است، این روش تجربی تحلیل تنش، خصوصا برای تعیین میزان تمرکز تنش در اجسامی با هندسه پیچیده بسیار کارآمد می باشد. تئوری این روش بر مبنای شکست دوگانه نور قطبی شده که از جسم شفاف تحت بارگذاری می گذرد، استوار است. در تصاویر زیر، پلاریسکوپ و نمونه های شفاف مورد استفاده و نیز توزیع تنش ایجاد شده در نمونه ها پس از بارگذاری و در مقابل نورهای سفید و زرد نشان داده شده است. بخشی از آزمایش انجام شده روی یک نمونه شفاف نیز در این فایل تصویری قابل مشاهده است.

 

نمونه های شفاف

پلاریسکوپ

 

 

نمونه شفاف مقابل نور زرد و تحت بارگذاری

نمونه قلاب مقابل نور زرد و تحت بارگذاری

 

نمونه شفاف مقابل نور سفید و تحت بارگذاری

نمونه قلاب مقابل نور سفید و تحت بارگذاری

 


توزیع تنش در نمونه آچار در مقابل نور زرد تحت بارگذاری