نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29837

29837


آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

 

متصدی آزمایشگاه : خانم مهندس پروانه افشاری

شماره تلفن داخلی : 5718

جهت آشنایی با چگونگی نگارش گزارشکار و دریافت دستورالعمل آزمایش ها در قالب یک فایل کلیک نمایید. همچنین در ادامه شرح مختصری از آزمایش هایی که دانشجویان در این آزمایشگاه انجام می دهند، ارائه شده است.

 

 

آزمایش اول: پاندول ساده، مرکب و بایفیلار

 

اهداف:

- ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﭘﺎﻧﺪول ﺳﺎده، مرکب و بایفیلار و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭘﺮﯾﻮد ﻧﻮﺳﺎنات آنها

- تحقیق عدم وابستگی پریود به جرم پاندول

- تعیین شتاب ثقل زمین

- تعیین ممان اینرسی و شعاع ژیراسیون

دریافت دستورکار

 

 

آزمایش دوم: نوسانات پیچشی

 

اهداف:

- تعیین مدول برشی میله

- تعیین فرکانس های طبیعی ارتعاشات پیچشی سیستم دو درجه آزادی

- تعیین تجربی محل گره

دریافت دستورکار

 

 

آزمایش سوم: ژیروسکوپ


اهداف:

-  نشان دادن خاصیت ژیروسکوپی و تحقیق رابطه بین گشتاور وارد شده و سرعت های دورانی

دریافت دستورکار

 

 

آزمایش چهارم: تعیین ضریب سختی فنر و جرم موثر

 

اهداف:

- بدست آوردن ضریب سختی فنر از طریق بارگذاری شبه استاتیکی

- بررسی ارتعاشات آزاد سیستم جرم و فنر و تعیین پریود نوسانات  فنر تعیین جرم موثر فنر

دریافت دستورکار

 

 

آزمایش پنجم: گاورنر

 

اهداف:

- بررسی عوامل موثر بر رفتار گاورنرهای هارتنل، پروئل و پورتر

دریافت دستورکار

 

 

آزمایش ششم: ارتعاشات سیستم جرم، فنر و دمپر

 

اهداف:

- بدست آوردن فرکانس طبیعی میرایی سیستم

- تعیین تجربی ضریب استهلاک

- تعیین اختلاف فاز تجربی بین نیروی تحریک و پاسخ سیستم

دریافت دستورکار

 

 

آزمایش هفتم: لنگ زدن محورها

 

اهداف:

- اندازه گیری فرکانس بحرانی محورهای دوار

- آشنایی با اصول کارکرد استروبوسکوپ

دریافت دستورکار

 

 

آزمایش هشتم: بالانس استاتیکی و دینامیکی

 

اهداف:

- بررسی تعادل استاتیکی و دینامیکی اجسام در حال دوران و پیدا کردن محل و وضعیت جرم های تعادل

دریافت دستورکار

 

 

آزمایش نهم: مرکز ضربه

 

اهداف:

- تعیین مرکز ضربه

- مقایسه مقادیر تئوری و تجربی شعاع ژیراسیون

دریافت دستورکار

 

 

آزمایش دهم: فلایویل

اهداف:

- شناخت دینامیک سیستم های دورانی

- تعیین ممان اینرسی فلایویل

 دریافت دستورکار

 

آزمایش یازدهم: بادامک و پیرو

 

اهداف:

- آشنایی با انواع بادامک و پیرو

- مشاهده و بررسی سینماتیکی و دینامیکی بادامکها از طریق تجربی و ترسیم منحنی های مربوطه

- بررسی مسئله پرش یا جرک در بادامکها و عوامل موثر در جلوگیری از آن

دریافت دستورکار