نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29369

29369


نام و نام خانوادگی : بیتا شادگار
متولد : 1353 ، اصفهان
آخرین مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : bita.shadgar@scu.ac.irیا bitashadgar@yahoo.co.uk
آدرس محل کار : اهواز - دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن : داخلی( 5704) 20 الی 3330010-0611