نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

35552

35552


نام و نام خانوادگی      

محل فعالیت

تلفن داخلی

زیبا لیمن

دفتر گروه مکانیک

5666

پروانه افشاری

آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات         

5718

مجتبی رضوانی

آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

5718

رزاق مجدم

کارگاه جوشکاری

5694

داوود لویمی

کارگاه جوشکاری

5694

رزاق مولایی

کارگاه اتومکانیک

5695

احمد دهقان

کارگاه ماشین ابزار

5696

جهان جهانبخشی

آزمایشگاه سیالات

5697