نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

39399

39399


 

 

 

دکتر مهدی خراسانیان 
مرتبه علمی: استادیار
هیات علمی گروه متالورژی

اطلاعات تماس

 
گروه متالورژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن: 20-33330010-061 داخلی 5680-5681
ایمیل : m.khorasanian@scu.ac.ir

 

 

 

دکتر محسن صنیعی 
مرتبه علمی: استادیار
هیات علمی گروه برق  

اطلاعات تماس

 
گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن: 20-33330010-061 داخلی 5630
ایمیل : mohsen.saniei@gmail.com