نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

39400

39400


 

 

 

دکتر عباس رضائیان
مرتبه علمی: استادیار
هیات علمی گروه عمران 

اطلاعات تماس

 
گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن: 20-33330010-061 داخلی 5648
ایمیل : rezaeian_a@scu.ac.ir

 

 

 

دکتر محسن صنیعی 
مرتبه علمی: استادیار
هیات علمی گروه برق  

اطلاعات تماس

 
گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن: 20-33330010-061 داخلی 5630
ایمیل : mohsen.saniei@gmail.com