نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

37579

37579نام و نام خانوادگی

سمت 

تلفن داخلی

مهندس محمود فرخیان

مدیر گروه

5700

خانم مینا اردشیری 

منشی گروه کامپیوتر 

5700

مهندس علی چوبین 

کارشناس گروه کامپیوتر و مسئول آزمایشگاه ها 

5709

مهندس امیر مشاک 

کارشناس گروه کامپیوتر و مسئول پورتال و اتوماسیون اداری دانشکده مهندسی

5709