نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیوستن همکار جدید به کارکنان دانشکده مهندسی

پیوستن همکار جدید به کارکنان دانشکده مهندسی


پیوستن همکار جدید به کارکنان دانشکده مهندسی


آقای سرکهکی از همکاران واحد فناوری اطلاعات دانشگاه به جمع کارکنان دانشکده مهندسی ملحق شدند و به عنوان کارشناس گروه کامپیوتر آغاز به کار نمودند. ایشان قرار است ضمن بعهده گرفتن مسئولیت راهبری زیرساخت شبکه اینترنت دانشکده، اداره امور مرکز پردازش های سریع را عهده دار گردند