نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست دفاعیه های گروه برق در نیم سال اول 96- 95

لیست دفاعیه های گروه برق در نیم سال اول 96- 95


لیست دفاعیه های گروه برق در نیم سال اول 96- 95

 
 

مقطع

گرایش

نام دانشجو

استاد راهنما

استاد مشاور

اساتید داور

زمان دفاع

ارشد

قدرت

حنانه موسوی

9340220

دکتر جورابیان

دکتر صفاریان

دکتر سیف السادات

دکتر مشهور

چهارشنبه 22 دی ماه

ساعت 8 صبح

دکترا

الکترونیک

دفاع از عنوان

علیرضا کرامت زاده

9141907

دکتر کوثریان

دکتر کعبی

دکتر سروش

دکتر صیفی کاویان

دکتر انصاری اصل

چهارشنبه 22 دی ماه

ساعت 9 صبح

دکترا

الکترونیک

دفاع از عنوان

حسین حدادیان

9241902

دکتر صیفی کاویان

دکتر محمودی

دکتر کوثریان

دکتر نامجو

دکتر کعبی

چهارشنبه 22 دی ماه

ساعت 11 صبح

ارشد

الکترونیک

احمدرضا ویسی

9242021

دکتر سروش

دکتر محمودی

دکتر کوثریان

دکتر فرشیدی

شنبه 25 دی ماه

ساعت 11 صبح

ارشد

الکترونیک

علی طهماسی

9342022

دکتر صیفی کاویان

دکتر کعبی

دکتر سروش

دکتر محمودی

شنبه 25 دی ماه

ساعت 9 صبح

ارشد

قدرت

عباس قدیری

9340212

دکتر کیانی نژاد

دکتر سیف السادات

دکتر صنیعی

دکتر صفاریان

شنبه 25 دی ماه

ساعت 10 صبح

ارشد

قدرت

هادی کردزنگنه

9340215

دکتر صنیعی

دکتر صفاریان

دکتر سیف السادات

دکتر جورابیان

دکتر مشهور

شنبه 25 دی ماه

ساعت 12 ظهر

ارشد

قدرت

محمد امیری

9255539133

دکتر صفاریان

دکتر صنیعی

دکتر سیف السادات

دکتر جورابیان

یکشنبه 3 بهمن ماه

ساعت 10 صبح

ارشد

قدرت

نازنین طیبی

9340210

دکتر

سیف السادات

دکتر کیانی نژاد

دکتر جورابیان

دکتر مرتضوی

دوشنبه 4 دی بهمن

ساعت 10 صبح

ارشد

قدرت

قادر لویمی

9331803

دکتر کیانی نژاد

دکتر صنیعی

دکتر سیف السادات

دکتر موسی پور

دوشنبه 4 بهمن ماه

ساعت 8 صبح

ارشد

قدرت

کوشا سلیمانی

9463307

دکتر جورابیان

دکتر مرتضوی

دکتر صنیعی

دکتر صفاریان

دوشنبه 4 بهمن ماه

ساعت 14 بعدازظهر

ارشد

قدرت

محمود قلمی

9340213

دکتر جورابیان

دکتر صفاریان

دکتر سیف السادات

دکتر صنیعی

شنبه 9 بهمن ماه

ساعت 8 صبح

ارشد

قدرت

رضا ناصری

9340221

دکتر جورابیان

مهندس نمازی

دکتر صفاریان

دکتر صنیعی

شنبه 9 بهمن ماه

ساعت 10 صبح

دکترا

قدرت

دفاع از تز

محمد نبی پور

9041304

دکتر

سیف السادات

دکتر رزاز

دکتر مرتضوی

دکتر جورابیان

دکتر صفاریان

دکتر صنیعی

دکتر ناصر پریز

یکشنبه 10 بهمن ماه

ساعت 10 صبح

ارشد

قدرت

مرضیه حیدری زاده

9340224

دکتر

سیف السادات

دکتر صفاریان

دکتر جورابیان

دکتر مشهور

دوشنبه 11 بهمن ماه

ساعت 8 صبح

ارشد

قدرت

علی محمد محسنی

9240223

دکتر مشهور

دکتر صنیعی

دکتر جورابیان

دکتر مرتضوی

دکتر موسی پور

سه شنبه 12 بهمن ماه

ساعت 8 صبح

دکترا

قدرت

دفاع از تز

رضا رستمی نیا

9041302

دکتر صنیعی

دکتر وکیلیان

دکتر مرتضوی

دکتر جورابیان، دکتر صفاریان، دکتر مشهور

دکتر اصغر اکبری

سه شنبه 12 بهمن ماه

ساعت 10 صبح

ارشد

الکترونیک

علی یزدی

9342021

دکتر فرشیدی

دکتر کعبی

دکتر صیفی کاویان

دکتر کوثریان

سه شنبه 12 بهمن ماه

ساعت 11 صبح

دکترا

قدرت

دفاع از عنوان

امید امانی فر

9241301

دکتر مرتضوی

دکتر رزاز

دکتر جورابیان

دکتر سیف السادات

دکتر صنیعی

دکتر مشهور

 چهارشنبه 13 بهمن ماه

ساعت 12:30 بعدازظهر

ارشد

الکترونیک

امین شیخ امیری

9327909

دکتر محمودی

دکتر نامجو

دکتر اکبری زاده

مهندس افتخار

چهارشنبه 13 بهمن ماه

ساعت 14 بعدازظهر

ارشد

مخابرات

سناء السادات رضوی

9227905

دکتر نامجو

مهندس افتخار

دکتر انصاری اصل

دکتر اکبری زاده

چهارشنبه 13 دی ماه

ساعت 10 صبح

ارشد

مخابرات

علیرضا امانت

9227901

دکتر محمودی

دکتر حاتم

دکتر نامجو

مهندس افتخار

چهارشنبه 13 بهمن ماه

ساعت 8:30 صبح

ارشد

کنترل

مرتضی عزیزی

9346905

دکترموسی پور

دکتر مرتضوی

دکتر انصاری اصل

دکتر قنبرزاده

چهارشنبه 13 بهمن ماه

ساعت 8 صبح

ارشد

قدرت

داود کشاورز پور

9340217

دکتر مرتضوی

دکتر صنیعی

دکتر صفاریان

دکتر مشهور

چهارشنبه 13 بهمن ماه

ساعت 15 بعدازظهر

ارشد

الکترونیک

محمد فربد

9242014

دکتر اکبری زاده

دکتر کوثریان

دکتر رنگزن

دکتر انصاری

دکتر محمودی

شنبه 16 بهمن ماه

 ساعت 9

ارشد

الکترونیک

منیژه کوشش

9242016

دکتر اکبری زاده

دکتر نامجو

مهندس افتخار

دکتر محمودی

شنبه 16 بهمن ماه

ساعت 13

ارشد

الکترونیک

یاسین قاسمی زاده

9342017

دکتر صیفی کاویان

دکتر انصاری اصل

دکتر کعبی

دکتر اکبری زاده

شنبه 16 بهمن ماه

ساعت 11

دکترا

قدرت

دفاع از عنوان

امیر رفعتی

9341303

دکتر جورابیان

-

دکتر مرتضوی

دکتر صفاریان

دکتر مشهور

شنبه 16 بهمن ماه

ساعت 12

ارشد

الکترونیک

امید کیانی هرچگانی

9242017

دکتر صیفی کاویان

دکتر کوثریان

دکتر فرشیدی

دکتر کعبی

شنبه 16 بهمن ماه

ساعت 13

ارشد

الکترونیک

مصطفی شاکر

9342103

دکتر فرشیدی

دکتر صیفی کاویان

مهندس افتخار

دکتر نامجو

یکشنبه 17 بهمن ماه

ساعت 11

دکترا

الکترونیک

دفاع از تز

جبار گنجی

8941306

دکتر کوثریان

دکتر کعبی

دکتر فرشیدی

دکتر صیفی کاویان

دکتر سروش

دکتر محمدحسین شیخی

چهارشنبه 20 بهمن ماه

ساعت 14 بعداز ظهر

دکترا

قدرت

دفاع از تز

عبدالمجید حسنی

8941309

دکتر کیانی نژاد

-

دکتر سیف السادات

دکتر مرتضوی

دکتر صنیعی

دکتر مهدی بانژاد

چهارشنبه 20 بهمن ماه

ساعت 10 صبح

دکترا

الکترونیک

دفاع از تز

رضا طالب زاده

9041904

دکتر سروش

دکتر صیفی کاویان

دکتر کوثریان

دکتر کعبی

دکتر انصاری اصل

دکتر محمد کاظم مروج

پنجشنبه 21 بهمن ماه

ساعت 10 صبح

دکترا

الکترونیک

دفاع از تز

مریم شکیبا

9041907

دکتر کوثریان

دکتر فرشیدی

دکتر سروش

دکتر اکبری زاده

دکتر کعبی

دکتر محمدکاظم مروج

پنجشنبه 21 بهمن ماه

ساعت 14 بعدازظهر

ارشد

الکترونیک

سمیه شاکر نسب

9242103

دکتر کوثریان

دکتر محمودی

دکتر سروش

دکتر اکبری زاده

شنبه 30 بهمن ماه

ساعت 11:30

ارشد

قدرت

آرش گودرزی

9342019

دکتر صفاریان

دکترمرتضوی

دکتر سیف السادات

دکتر جورابیان

شنبه 30 بهمن ماه

ساعت 12:30

ارشد

قدرت

جواد سرشار

9346903

دکتر موسی پور

دکتر جورابیان

دکتر مرتضوی

دکتر صنیعی

چهارشنبه 2 اسفند ماه

ساعت 12:30

ارشد

الکترونیک

عقیل شاوردی

9242011

دکتر سروش

دکتر نامجو

دکتر کوثریان

دکتر صیفی کاویان

دوشنبه 2 اسفند ماه

ساعت 8

ارشد

الکترونیک

سارا سجادنیا

9342023

دکتر سروش

دکتر انصاری اصل

دکتر کوثریان

دکتر اکبری زاده

سه شنبه 3 اسفند ساعت 11:30

ارشد

الکترونیک

سونیا جاویدنیا

9255539236

دکتر فرشیدی

دکتر کوثریان

دکتر کعبی

دکتر انصاری اصل

سه شنبه 3 اسفند ساعت 15:30

ارشد

قدرت

محمد بهشتی

9255539107

دکتر سیف السادات

دکتر صفاریان

دکتر صنیعی

دکتر جورابیان

دکتر موسی پور

سه شنبه 10اسفند ساعت 12:45

ارشد

الکترونیک

مصطفی طبرزدی

9242104

دکتر انصاری اصل

دکتر صیفی کاویان

دکتر فرشیدی

دکتر سروش

چهارشنبه 4 اسفند

ساعت 13

دکترا

الکترونیک دفاع از تز

مریم سنقرزاده

9041903

دکتر انصاری اصل

دکتر محمودی

دکتر فرشیدی

دکتر صیفی کاویان

دکتر نامجو

دکتر محمدباقر شمس الهی استاد دانشگاه صنعتی شریف

چهارشنبه 4 اسفند

ساعت 9 صبح