نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی

لیست تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی


لیست تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی

بر اساس نامه  آقای دکتر علوی زارع، مدیر محترم دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه، بخش دیگری از تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی ساخت داخل کشور که مدتی قبل خریداری شده بودند به دانشکده تحویل شدند و بقیه نیز ظرف هفته های آتی تحویل خواهند شد. لیست این تجهیزات را در اینجا مشاهده فرمایید.